บริการประเมินราคาทรัพย์สิน

รับประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของท่านจะถูกประเมินราคาด้วยความเที่ยงตรงและมีมาตรฐาน
การันตีโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ประเมินที่ดิน ที่พักอาศัยและทรัพย์สินอื่นๆ มากกว่า 10 ปี
ประเมินตามมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน
1.วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost approach to value)

2.วิธีเปรียบเทียบตลาด (Market comparison approach)

3.วิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า (Income Approach)