ทำเรื่องโอนคอนโดให้เป็นเรื่องง่าย ต้องรู้จักขั้นตอนและรายการเอกสารทั้งหมดนี้

02 ต.ค. 2023

ทำเรื่องโอนคอนโดให้เป็นเรื่องง่าย ต้องรู้จักขั้นตอนและรายการเอกสารทั้งหมดนี้

การจะเป็นเจ้าของคอนโดในแต่ละครั้งนั้น คุณต้องเจอ ขั้นตอนการรับโอนคอนโดซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ไม่ว่าเราซื้อคอนโดมือหนึ่งจากโครงการโดยตรงหรือซื้อคอนโดมือสองต่อจากคนอื่น ล้วนต้องมาถึงขั้นตอนการโอนคอนโดทั้งสิ้นเพราะการโอนคอนโด คือการเปลี่ยนเจ้าของจากผู้ถือครองเดิมมาให้ผู้ซื้อล่าสุดเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้ซื้อห้ามพลาด และควรศึกษาให้ดีเพราะขั้นตอนนี้จะมีทั้งเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ต้องเตรียมมีค่าใช้จ่ายต่างๆ และเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องมีหนังสือหรือลายลักษณ์อักษรในการโอนกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจนว่าผู้ซื้อได้มาอย่างถูกต้องแล้ว ขั้นตอนการรับโอนคอนโด จะง่ายหรือยุ่งยากขนาดไหนเรามาดูกันเลยขั้นตอนการ โอนคอนโด1.เตรียมเงินให้พร้อมหากผู้ขาย หรือเจ้าของเดิม ยังมีค่าใช้จ่ายค้างชำระ เช่นค่าส่วนกลางหรือยังมีภาระหนี้ที่ยังผ่อนกับธนาคารอยู่ ทำให้วันที่ทำเรื่องโอนคอนโดกันผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งให้กับเจ้าหนี้เดิมไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือบุคคล และนำยอดส่วนต่างที่เหลืออยู่ชำระให้กับเจ้าของคอนโดนอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมการโอนที่สำนักงานที่ดินอีกส่วนโดยปกติจะแล้วแต่ตกลงกันว่าผู้ซื้อ หรือผู้ขายจะเป็นผู้ชำระเงินในส่วนนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายค่าโอนคอนโดส่วนนี้เป็นเงินสดหรือจะกู้ธนาคารเพื่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็ได้ โดยธนาคารจะทำการออกเช็คเป็นชื่อของผู้ขาย หรือแยกเป็นสองส่วนในกรณีที่ยังผู้ขายยังมีเจ้าหนี้เดิมอยู่2.เอกสารการรับ โอนคอนโดหากซื้อคอนโดจากทางโครงการ หรือซื้อคอนโดมือสองผ่านนายหน้า เจ้าหน้าที่ของทางโครงการหรือนายหน้าจะอำนวยความสะดวกนการเตรียมเอกสารให้ลูกค้า แต่หากเป็นการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเจ้าของคอนโดรายเดิมโดยไม่ผ่านนายหน้าเราก็สามารถจัดเตรียมเอกสารโอนคอนโดตามนี้ได้เลยกรณีผู้ซื้อชาวไทยกรณีโสด- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( หากเปลี่ยนชื่อ ต้องมีสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ )- สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันกรณีสมรส ทั้งแบบจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของตนเองและคู่สมรส ( หากเปลี่ยนชื่อ ต้องมีสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ )- สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน- สำเนาทะเบียนสมรส- หนังสือยินยอมคู่สมรส (กรณีคู่สมรสไม่สะดวกมาด้วยตนเอง)กรณีผู้ซื้อชาวต่างชาติกรณีโสด- สำเนาหนังสือเดินทาง- หนังสือรับรองการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์- กรณีที่ชาวต่างชาติมีบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในไทยและมีสกุลเงินเป็นบาท- ผู้ซื้อชาวต่างชาติต้องมีหลักฐานการขอใบรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารนั้น ๆ ด้วยกรณีสมรส- สำเนาหนังสือเดินทาง ทั้งของตนเองและคู่สมรส- สำเนาทะเบียนสมรส- หนังสือยินยอมคู่สมรส (กรณีคู่สมรสไม่สะดวกมาด้วยตนเอง)- สำเนาใบหย่า (กรณีหย่าร้าง)- หนังสือรับรองการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์**กรณีที่ชาวต่างชาติมีบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในไทยและมีสกุลเงินเป็นบาทผู้ซื้อชาวต่างชาติต้องมีหลักฐานการขอใบรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารนั้น ๆ ด้วย
  1. ศึกษาเรื่องค่าธรรมเนียมการโอน ณ กรมที่ดินค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการซื้อขายคอนโด นั้นมีอยู่หลายรายการ หากผู้ซื้อหลายคนมองข้ามไปอาจตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากการเสียค่าใช้จ่ายมากเกินกำหนดอาจโดนผู้ขายหลอกได้- ค่าธรรมเนียมการโอนคอนโด ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ คิดเป็น 2% ของราคาประเมินขายคอนโดแบ่งจ่ายคนละ 1% บางครั้งผู้ขายอาจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนผู้ซื้อแล้วแต่จะตกลงกัน- ค่าจดจำนอง คิดเป็น 1% ของมูลค่าที่จำนองหรือยอดเงินกู้ทั้งหมดกรณีที่กู้ขอสินเชื่อธนาคาร ค่าใช้ส่วนนี้ผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบ- ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดเป็น 3.3% ในกรณีขายคอนโดมือสองที่ผู้ขายเป็นเจ้าของเดิมถือครองไม่เกิน 5 ปีหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 1 ปี จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้ขายต้องเป็นคนรับผิดชอบ- ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็น 0.5% ของราคาซื้อขาย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้ขายต้องเป็นคนรับผิดชอบ- ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หัก ณ ที่จ่าย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ผู้ขาย จะเป็นคนออกเงินตรงนี้เนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้ของผู้ขาย
 
  1. โอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินผู้ซื้อผู้ขายนัดหมายวันเวลาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินสาขาที่ดูแลพื้นที่ที่โครงการคอนโดตั้งอยู่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนได้ โดยผู้ซื้อจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ในภายหลัง
  2. ตรวจสอบเอกสารและเก็บหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดเอกสารที่จะได้รับจากการโอนกรรมสิทธิ์มีดังนี้- โฉนด หรือใบแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด (อช.2)- หนังสือสัญญาซื้อขาย- ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการโอน- หนังสือสัญญาจำนองเป็นประกัน (ขอสินเชื่อกับธนาคาร)- ใบเสร็จค่าจดจำนอง (ขอสินเชื่อกับธนาคาร)
การโอนกรรมสิทธิ์คอนโด จะเห็นได้ว่าสำคัญมาก ๆ หากก้าวพลาดไปก้าวเดียวอาจมีปัญหาบานปลายเพราะเรื่องของกรรมสิทธิ์เป็นเรื่องที่มีข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้อง หรือ หากยังมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาเราได้เลยนะคะทำเรื่องโอนคอนโดให้เป็นเรื่องง่าย ต้องรู้จัก ขั้นตอนการรับโอนคอนโด
✨ ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย
✨ ให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service
📍บริการซื้อ ขาย เช่า คอนโด
📍บริการฝากขาย ฝากเช่า คอนโด
📍บริการบริหารและจัดการคอนโด
📍Tel : 089-986-0202
📍Youtube : @amberrealty
แชร์ :

บทความน่าสนใจ

ปักหมุดคอนโดใกล้ BTS โซนอ่อนนุช

วันนี้เราขอมาปักหมุดรายชื่อ คอนโดโซนอ่อนนุช แต่ละโครงการกัน แต่ละโครงการโซนนี้อยู่ใจกลางเมืองสุขุมวิท มีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด่วน, รถไฟฟ้า BTS, ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และถนนที่ตัดผ่านไปยังพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพ สามารถเดินทางได้สะดวกสบายได้อย่างสุดๆ Rhythm Sukhumvit 50 คอนโดพร้อมอยู่  ใกล้ BTS อ่อนนุช โครงการ Rhythm Sukhumvit 50 คอนโดเรียบหรู ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซอยสุขุมวิท 50 ตัวคอนโดจะมีทั้งหมด 37 ชั้น 1 อาคาร ในพื้นที่โครงการขนาด 3-3-83 ไร่ ห้องพักอาศัยรวม 589 ยูนิต ตกแต่งไปด้วยพื้นที่สีเขียวและมีต้นไม้ล้อมรอบ ผสมผสานระหว่างความมี Style กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เช่น Light Sensor ตรงโถงทางเดิน, การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในอาคาร เหมาะกับคนที่ชื่นชอบสไตล์สิ่งแวดล้อม ทำเลตรงนี้เป็นย่านพักอาศัย เพราะอยู่ใกล้ BTS อ่อนนุช เพียง 200 เมตร ใกล้ทางด่วนพิเศษฉลองรัช อยู่ใกล้ Century the movie plaza อ่อนนุช, Gateway เอกมัย, Bangkok Prep และ รพ.กล้วยน้ำไท เรียกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างลงตัว สิ่งอำนวยความสะดวก : โถงต้อนรับ, ห้องตู้จดหมาย, สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, สวนพักผ่อน, Access Card Control, กล้องวงจรปิด, ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.   The line 101 คอนโดใจกลางเมือง ใกล้ BTS ปุณณวิถี โครงการ THE LINE Sukhumvit 101 คอนโดหรูอยู่ใจกลางเมืองบนถนนสุขุมวิท มาในรูปแบบอาคารคู่ที่สูงเด่นกว่าใคร ตัวคอนโดจะมีทั้งหมด 778 ยูนิต มีห้องให้เลือกแบบ 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน และห้องแบบ Duplex จุดเด่นของโครงการห้องพักอาศัยมีฝ้าเพดานสูง 3.4 ม. ส่วนห้อง Duplex ฝ้าเพดานสูง 5.5 ม. เหมาะกับคนที่ชื่นชอบสไตล์ Loft ทำเลตรงนี้อยู่ใกล้ BTS ปุณณวิถี เพียง 200 เมตร ติดกับถนนสุขุมวิทสามารถวิ่งมุ่งหน้าเข้าเมืองอย่างเดียว ไปเอกมัย ทองหล่อ พร้อมพงษ์ อโศก นานา เพลินจิต สยาม หรือเข้าถนนพระรามสี่ตรงแยกพระโขนง รอบๆ โครงการส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยมีทั้งบ้าน หอพัก อาคารพาณิชย์ ร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงโรงเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก : Lobby, Co-Working Space, Mail Room, Smart Locker, Game Room, Garden Pavilion, Co-Kitchen, Fitness, Steam Room, Rock Climbing, Jogging Track, EV charging station, Smart Move, Shuttle Service, Free-Wifi, Face Scan Access, Omni Flow, ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ช.ม. IDEO Mobi Sukhumvit 66 คอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ติด BTS อุดมสุข โครงการ IDEO Mobi Sukhumvit 66 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท 66 มาในรูปแบบอาคารเดียวจำนวน 28 ชั้น รวม 298 ยูนิต มีห้องให้เลือกแบบ 1 ห้องนอน, 1 ห้องนอนพลัส, 2 ห้องนอน ขนาดห้องเริ่มต้นที่ 34.80 – 86.00 ตร.ม. กับ Design Unit Layout ที่กว้างขวางและ Maximize space ในการอยู่อาศัยได้สูงสุด เหมาะสำหรับคนที่อยากหาบ้านในเมือง ทำเลติดกับ BTS อุดมสุข ใกล้ทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ และทางด่วนบูรพาวิถี รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และโรงพยาบาล  สามารถวิ่งมุ่งหน้าเข้าทางเมือง ฝั่งเอกมัย ทองหล่อ พร้อมพงษ์ อโศก สยาม  และออกนอกเมืองยาวไปจนถึงต่างจังหวัดฝั่งฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยาได้เลย สิ่งอำนวยความสะดวก :  Lobby Lounge, มีสระว่ายน้ำ , Steam & Sauna , Sky Lounge ห้องฟิตเนส สวนหย่อมเดินเล่น ลิฟท์โดยสาร , ลิฟท์ขนของ ที่จอดรถ 193 คัน ไม่รวมซ้อนคัน ระบบรักษาความปลอดภัย และผ่านเข้าออกด้วยระบบ Key Card Access IDEO Sukhumvit 93 คอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ใกล้ BTS บางจาก โครงการ IDEO Sukhumvit 93 คอนโดหรูใจกลางเมืองสุขุมวิท มาในรูปแบบตึกสูง 1 อาคาร 38 ชั้น มี 1,332 ยูนิต มีห้องให้เลือก Studio (25.0 – 28.0 ตร.ม.)ขนาด 1 Bedroom (31.0 – 47.0 ตร.ม.) และ ขนาด 2 Bedroom (51.0 – 69.0 ตร.ม.) โซนนี้จะมี Street Food ขึ้นชื่อของย่านบางจาก เหมาะสำหรับคนที่มองหาคอนโดที่ติด BTS และติดทางด่วน ทำเลอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS บางจาก เพียง 80 เมตร และใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนเฉลิมมหานครและรามอินทรา – อาจณรงค์ ถือว่าเป็นทำเลที่มีความสะดวกทั้งคนใช้รถและไม่ใช้รถ รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากมาย ทั้ง Bangkok Mall, Gateway Ekamai, Major เอกมัย, Emporium, Emquartier, Terminal 21 รอบๆ มีซอยย่อยๆ ลัดเลาะเลี่ยงถนนใหญ่ในช่วงรถติดได้ สิ่งอำนวยความสะดวก :  โถงต้อนรับ, ห้องจดหมาย, สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ซาวน่า, Co-Working Space, สวนหย่อม, ที่จอดรถ, ประตูคีย์การ์ด, กล้องวงจรปิด, ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. สำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดที่ตอบโจทย์อยู่ Amber International Realty ช่วยคุณได้ ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย ให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service บริการซื้อ ขาย เช่า คอนโด บริการฝากขาย ฝากเช่า คอนโด บริการบริหารและจัดการคอนโด LINE@ : https://lin.ee/UIbzhRs Tel : 089-986-0202 Youtube : @amberrealty Tiktok : https://www.tiktok.com/@amberrealty เลือกดูโครงการที่ชอบ:  https://amber-international.com/projects/ #ซื้อขายคอนโดกรุงเทพ #ซื้อคอนโด #ขายคอนโด #เช่าคอนโดกรุงเทพ #ลงทุนคอนโด #คอนโดกรุงเทพ #ลงทุนอสังหา #propertyinvestment #เอเจ้นท์ #Agent #propertyagent

31 ตุลาคม 2023
รวม วิธีประหยัดค่าไฟ คอนโด ลดค่าไฟได้แน่นอน

รวมวิธีประหยัดไฟคอนโด ลดค่าไฟได้แน่นอน

อากาศร้อนแบบนี้ ขึ้นชื่อเรี่องความหฤโหดของค่าไฟสูงเสมอ ทำให้หลายคนที่อยู่คอนโดกังวลเรื่องบิลค่าไฟจะสูงพุ่งแบบไม่ทันตั้งตัว เพราะเปิดแอร์ฉ่ำคลายความร้อนตลอดทั้งวัน แถมเปิดเครื่องใช้ไฟอื่นๆ อยู่ตลอดอีกด้วย และเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ถ้าใช้แบบไม่ทันระวังก็อาจทำให้ค่าไฟสูงจนตัวเราก็มานั่งกุมขมับกันเลยทีเดียว ดังนั้น วิธีประหยัดค่าไฟ เป็นเหมือนวิธีปกป้องเงินในกระเป๋าของเราไม่ให้จ่ายไปแบบง่ายๆ ลองเริ่มต้นจากการประหยัดทีละนิด ปรับพฤติกรรมทีละหน่อย รับรองว่าเดือนนี้เห็นผล ค่าไฟลดลงกว่าทุกเดือนแน่นอน ประหยัดด้วยการตั้งเวลาปิดแอร์ เราสามารถตั้งเวลาปิดแอร์ อย่างน้อยปิดสัก 2 ชั่วโมง หากอากาศไม่ร้อนมากก็ใช้โหมดทำความเย็นในระดับต่ำ และปรับแอร์เป็นโหมดประหยัดพลังงานด้วย เท่านี้ก็จะช่วยประหยัดไฟได้หลายบาทแล้ว เคลียร์ตู้เย็น การเคลียร์ตู้เย็นก็สามารถช่วยเราประหยัดไฟได้ เพราะถ้ามีของในตู้เย็นมากจะทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก และแน่นอนค่าไฟก็จะแพงขึ้นด้วย ดังนั้นอะไรที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ควรเคลียร์ออกให้หมด ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน เป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยประหยัดไฟ แต่หลายคนทำไม่ค่อยได้ แม้ว่าเราจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ แต่รู้หรือไม่ว่ากระแสไฟฟ้ายังคงตกค้างและกินไฟอยู่ ดังนั้นหลังจากปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว เราก็ควรดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โคมไฟ โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า รวมถึงแอร์ปิดแล้วก็ควรสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดไฟให้เรียบร้อยสมบูรณ์   ลองใช้พัดลมไอเย็นแทนการใช้เครื่องปรับอากาศ พัดลมไอเย็นสามารถเปลี่ยนอากาศร้อนๆ ให้เป็นอากาศเย็นได้ โดยพัดลมไอเย็นจะดูดอากาศภายในห้องเข้าไปผ่านแผงทำความเย็น แล้วปล่อยออกมาเป็นไออากาศเย็นขึ้นมาได้ ช่วยให้ห้องของเราปรับอุณหภูมิให้ลดลง แถมยังประหยัดไฟได้อีกด้วย ซักรีดเสื้อผ้าในคราวเดียวกัน เนื่องจากการซักผ้ารีดผ้าต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะมาก ดังนั้นควรทำในคราวเดียวกัน อย่างการรีดผ้าควรรีดครั้งละมากๆ หลายตัว และไม่ควรพรมน้ำจนเปียกเกินไปเพราะใช้พลังงานเยอะ พักแบรกจากใช้ไฟในห้อง ไปพักผ่อนในพื้นที่กลาง โครงการคอนโดใหม่ๆ มักมีพื้นที่ส่วนกลางแบบจัดเต็มครบทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งพื้นที่สีเขียว สระว่ายน้ำ ห้อง Co-working Space ห้องสปา ซาวน่า หรือ Co-Kitchen เพื่อให้ลูกบ้านได้มาผ่อนคลาย และใช้เวลาร่วมกับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างเต็มที่ การหาเวลาว่างๆ ลงมาข้างล่างใช้พื้นที่ส่วนกลางแทนการอยู่ในห้อง จะช่วยประหยัดไฟในห้องไปได้เยอะเลย แถมยังเปลี่ยนบรรยากาศให้สดชื่นขึ้นด้วย   และนี่คือ วิธีประหยัดค่าไฟ คอนโดที่จะช่วยลดค่าไฟให้น้อยลง หากช่วยกันประหยัดไฟอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ก็จะยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงแอร์ให้อยู่ในสภาพดี และยังสามารถใช้งานได้ปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วยค่ะ สำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดที่ตอบโจทย์อยู่ Amber International Realty ช่วยคุณได้ ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย ให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service บริการซื้อ ขาย เช่า คอนโด บริการฝากขาย ฝากเช่า คอนโด บริการบริหารและจัดการคอนโด LINE@ : https://lin.ee/UIbzhRs Tel : 089-986-0202 Youtube : @amberrealty Tiktok : https://www.tiktok.com/@amberrealty เลือกดูโครงการที่ชอบ:  https://amber-international.com/projects/ #ซื้อขายคอนโดกรุงเทพ #ซื้อคอนโด #ขายคอนโด #เช่าคอนโดกรุงเทพ #ลงทุนคอนโด #คอนโดกรุงเทพ #ลงทุนอสังหา #propertyinvestment #เอเจ้นท์ #Agent #propertyagent

02 พฤศจิกายน 2023
ทำไม คอนโดห้ามใช้เตาแก๊ส ?

ทำไมคอนโดไทยห้ามใช้เตาแก๊ส?

เรียกว่าเป็นกฎและข้อห้ามที่ชาวคอนโดทุกคนต้องจำให้ขึ้นใจ ก็คือ อยู่ คอนโดห้ามใช้เตาแก๊ส เด็ดขาด เพื่อความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการออกกฎหมายควบคุมเรื่องการใช้เตาแก๊สในคอนโดอย่างชัดเจน แต่ในคอนโดต่าง ๆ ก็จะมีกฎระเบียบควบคุมการพักอาศัยในคอนโดเอาไว้ ซึ่งข้อห้ามและกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวคอนโดอย่างเราควรปฏิบัติตามอย่างยิ่งเลยค่ะ ด้วยเหตุผลที่ว่าคอนโดมีการหมุนเวียนของอากาศไม่โปร่งเหมือนพื้นที่ภายนอก เมื่อเกิดปัญหามีแก๊สรั่วออกมาก็จะวนอยู่ในอาคาร ไม่สามารถกระจายออกไปได้ ทำให้เกิดมีประกายไฟขึ้นมา นำไปสู่การเกิดการระเบิดหรือตึกถล่มขึ้นได้ คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นครัวฝรั่งเบาๆ มักใช้ทำอาหารที่กลิ่นไม่แรง หรือใช้ทำครัวเย็นเท่านั้น แน่นอนว่าชาวคอนโดอย่างเราต้องมีสักวันที่เราลงมือเข้าครัวเพื่อทำอาหารเองบ้าง ดังนั้นเตาที่สามารถใช้ในคอนโดได้ก็คงจะไม่พ้นเตาไฟฟ้าอย่างแน่นอน บางโครงการใจดีติดตั้งเตาไฟฟ้าเป็นบิลท์อินไว้ให้ลูกบ้านเป็นของแถมด้วยนะคะ เตาที่สามารถใช้ในคอนโดได้ จะเป็นเตาไฟฟ้าที่ไม่สามารถทำให้เกิดเปลวไฟได้ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในพื้นที่ปิดได้ดี โดยแบ่งประเภทของเตาที่ใช้ในคอนโดได้ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction) มีทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบ Built-in ในห้องคอนโด โดยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถให้ความร้อนได้รวดเร็ว ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เวลาใช้ก็จะไม่เกิดความร้อนแผ่ขึ้นไปในอากาศจึงช่วยป้องกันการลุกไหม้ได้เป็นอย่างดี และหน้าเตาของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่มีความร้อนแผ่ออกมาด้วย หากมือเผลอสัมผัสโดนหน้าเตาก็จะไม่เป็นอันตรายใด ๆ เตาไฟฟ้าแบบเพลทร้อน (Hot Plate หรือ Solid Plate) รูปทรงของเตาไฟฟ้าแบบเพลทร้อนจะเป็นแผ่นเซรามิคหรือแผ่นโลหะทรงกลมสีดำ เตากว่าจะร้อนต้องใช้เวลานานมากและค่อนข้างกินไฟพอสมควร มักเป็นไอเทมในห้องครัวที่ทางคอนโดมักแถมแบบ Built-in มาให้เลย หากใช้เตาประเภทนี้ต้องระวังไม่ให้สัมผัสโดนหน้าเตา เพราะจะมีความร้อนหลงเหลือ จึงอาจทำให้ความร้อนลวกผิวได้ เตาไฟฟ้าเซรามิก(Ceramic Hob) เตาไฟฟ้าเซรามิกจะใช้ขดลวดไฟฟ้าที่วางบริเวณรอบหลอดอินฟาเรดภายในเตา เหนี่ยวนำให้เกิดความร้อนส่งไปยังภาชนะที่อยู่บนเตา ความพิเศษคือทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี สามารถสร้างความร้อนได้สูงถึง 600 องศาเซลเซียส ปรับอุณหภูมิได้รวดเร็ว เวลาใช้จึงต้องระวังความร้อนที่แผ่ออกมาด้วย สำหรับใครที่เป็นสายทำอาหาร และกำลังจะย้ายเข้าคอนโดเป็นครั้งแรก ลองสอบถามกับนิติคอนโดดูก่อนว่า ทางคอนโดใช้เตาแบบไหน และมีข้อควรระวังอะไรบ้าง ถึงจะไม่มีกฎมายว่า คอนโดห้ามใช้เตาแก๊ส แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะแอบใช้ได้ ดังนั้นจึงต้องสอบถามให้แน่ใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัยต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดที่ตอบโจทย์อยู่ Amber International Realty ช่วยคุณได้ ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย ให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service บริการซื้อ ขาย เช่า คอนโด บริการฝากขาย ฝากเช่า คอนโด บริการบริหารและจัดการคอนโด LINE@ : https://lin.ee/UIbzhRs Tel : 089-986-0202 Youtube : @amberrealty Tiktok : https://www.tiktok.com/@amberrealty เลือกดูโครงการที่ชอบ:  https://amber-international.com/projects/ #ซื้อขายคอนโดกรุงเทพ #ซื้อคอนโด #ขายคอนโด #เช่าคอนโดกรุงเทพ #ลงทุนคอนโด #คอนโดกรุงเทพ #ลงทุนอสังหา #propertyinvestment #เอเจ้นท์ #Agent #propertyagent

09 พฤศจิกายน 2023